วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
หลักสูตร
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
20 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
62 หน่วยกิต
 
- กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
6 หน่วยกิต
 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
14 หน่วยกิต
 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
15 หน่วยกิต
 
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
18 หน่วยกิต
 
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
9 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวม
130 หน่วยกิต