วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
หลักสูตร
 
แผนการเรียน 4 ปี
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1
ST2022109
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
ST2022120
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Science
ST2022121
ตรรกะดิจิทัล
Digital Logic
GE2100105
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Writing for Careers
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
GE2400104
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
GE2500102
ลีลาศ
Social Dance
GE2500105
นันทนาการ
Recreation
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2
ST2021101
คณิตศาสตร์ดีสครีต
Discrete Mathematics
ST2031103
แคลคูลัส 1
Calculus 1
GE2801101
ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
-
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
World in 21st Century
GE2810102
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ST2022118
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
GE2201102
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
GE2700101
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Science in Daily Life
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1
ST2031104
แคลคูลัส 2
Calculus 2
ST2051101
หลักฟิสิกส์
Principles of Physics
ST2051102
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
Principles of Physics Laboratory
ST2022103
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
ST2022104
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
ST2022110
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
ST2022117
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object-Oriented Software Development
ST2022122
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
GE2200102
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Careers
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2
ST2021202
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Method
ST2022105
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ST2022111
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
Application Software Development
ST2022112
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Design and Analysis of Algorithms
GE2200105
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
GE2700102
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resource Management
ปี 3 ภาคเรียนที่ 1
ST2031112
หลักสถิติ
Principles of Statistics
ST2022106
สัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Science
ST2022114
ภาษาการเขียนโปรแกรม
Programming Languages
ST2022119
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
ST2023304
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Web Application Programming
ST2023306
ภาษาโปรแกรมทางเลือก
Alternative Programming Language
ปี 3 ภาคเรียนที่ 3
ST2021301
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education
ST2022107
การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Pre-Project
ST2022113
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
ST2022115
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
ST2022116
เรขภาพคอมพิวเตอร์
Computer Graphics
ST2023305
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Developement
ปี 4 ภาคเรียนที่ 1
ST2023301
สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Cooperative Education for Computer Science
ปี 4 ภาคเรียนที่ 2
ST2022101
ระบบสารสนเทศ
Information Systems
ST2022102
กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law
ST2022108
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project
ST2023319
การประมวลผลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing