วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
หลักสูตร
 
รายละเอียดอื่นๆ
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่คุณจะได้เรียน
C
C++
CSS
HTML
JAVA
JAVA for Android
JavaScript
Matlab
PHP
Prolog
Python
SQL
Visual Basic
XML
โปรแกรมที่คุณจะได้ใช้งาน
Anaconda
Android Studio
Atom
DB Browser for SQLite
draw.io
Figma
Google Colab
Jupyter Notebook
Logicsim
Matlab
Microsoft Azure
Microsoft Office
Microsoft SQL SERVER
Moqups
Net Beans
Pencil
phpMyAdmin
PostgreSQL
pycharm
SWISH (SWI-Prolog)
Visual Studio .NET
Weka